วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาสุขศึกษา เรื่อง “ พืชสมุนไพรที่น่ารู้ “ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการอ่านเพิ่มเติมเรื่อง “สมุนไพรที่น่ารู้”
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการอ่านเพิ่มเติมวิชาสุขศึกษาเรื่อง “สมุนไพรที่น่ารู้”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น